vibhag:Jaruri words

Sabdkosh se

Vibhag ke bhitar vibhag

Ii vibhag me etna 4 chhota vibhag, kul jorr 4 me se.

D

I

N

S