vibhag:Sab din ke jindagi

Sabdkosh se

"Sab din ke jindagi" vibhag ke panna

Kul jorr 14 me se etna 14 panna ii vibhag me hai.