vibhag:Insaan

Sabdkosh se

"Insaan" vibhag ke panna

Kul jorr 17 me se etna 17 panna ii vibhag me hai.