vibhag:Vegetables

Sabdkosh se

"Vegetables" vibhag ke panna

Kul jorr 3 me se etna 3 panna ii vibhag me hai.