vibhag:Hafta ke din

Sabdkosh se

"Hafta ke din" vibhag ke panna

Kul jorr 7 me se etna 7 panna ii vibhag me hai.