vibhag:Dehin ke hissa

Sabdkosh se

"Dehin ke hissa" vibhag ke panna

Kul jorr 22 me se etna 22 panna ii vibhag me hai.