Sudh Hindi words

Sabdkosh se
Jump to navigation Jump to search

Ii suchi uu sab sabd hai jon ki Sudh Hindi (Standard Hindi) se Fiji Hindi me aais hae. Ii suchi me uu bhi sabd hai jon ki Sudh Hindi ke saathe Bhojpuri nai to Awadhi me bhi hae.

Contents
A | B | C | D |  E | F | G | H |  I | J | K | L |  M | N | P | R |  S | T | U | W |  Y


A

B

C

D

E

G

I

K

N

P

R

S

T

U