Purana words

Sabdkosh se
Jump to navigation Jump to search

Ii suchi me uu sabd hai jon ki abhi jaada kar ke nai kaam me lawa jaae hai lekin jaada umar ke log aur gaon ke lag sait abhi talak iske use karat hoi:

Contents
A | B | C | D |  E | F | G | H |  I | J | K | L |  M | N | P | R |  S | T | U | W |  YB


C


D


M


R