English words

Sabdkosh se
Hian jaao: navigation, khojo

Ii suchi me uu sabd hai jiske Fiji ke Hindustani log kuch badal ke use kare hai. English sabd jiske bina badle use karaa jaae hai ii suchi me nai hai.

Contents
A | B | C | D |  E | F | G | H |  I | J | K | L |  M | N | P | R |  S | T | U | W |  Y


A[badlo]

B[badlo]

C[badlo]

D[badlo]

F[badlo]

G[badlo]


H[badlo]

I[badlo]

== J ==W

K[badlo]

L[badlo]

M[badlo]

N[badlo]

P[badlo]

S[badlo]

T[badlo]