Jump to content

English words

Sabdkosh se

Ii suchi me uu sabd hai jiske Fiji ke Hindustani log kuch badal ke use kare hae. English sabd jiske bina badle use karaa jaae hai ii suchi me nai hae.

Contents
A | B | C | D |  E | F | G | H |  I | J | K | L |  M | N | P | R |  S | T | U | W |  Y


A[badlo]

B[badlo]

C[badlo]

D[badlo]

F[badlo]

G[badlo]

H[badlo]

I[badlo]

== J ==W

K[badlo]

L[badlo]

M[badlo]

N[badlo]

P[badlo]

S[badlo]

T[badlo]